ArchiPlan

Βεβαίωση Μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού εισάγεται ως έννοια με τον Ν.4014/11 και συμπληρώνεται με τους Ν.4178/13 και 4495/2017. Συνοδεύει κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου) που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο. Πιστοποιεί ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθώς και ότι δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, συγκρίνοντας την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια. Η βεβαίωση μηχανικού αποτελεί την βεβαίωση νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών και χρήσεων.

Οι μηχανικοί της ArchiPlan μετά από αυτοψία στο ακίνητο, αναλαμβάνουν με ταχύτητα και υπευθυνότητα την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού ή βεβαίωσης νομιμότητας καθώς και τη σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος και ενεργειακού πιστοποιητικού που ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Απαιτούμενα έγγραφα για τον έλεγχο και την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας:

 • Στέλεχος της οικοδ. αδείας
 • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
 • Εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια του ακινήτου
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία ρύθμισης ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων με προηγούμενους νόμους, εφόσον υπάρχουν.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4495/2017 επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πολύπλοκο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης μέσα από την πολεοδομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική του διάσταση. Με τον νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, χρήσεις ή πολεοδομικές παραβάσεις να τις διατηρήσουν για τα επόμενα 30 χρόνια. Καταβάλλεται ειδικό πρόστιμο σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις απαλλάσσοντας το ακίνητο από τα πολεοδομικά βάρη και τις δικογραφίες. Ακίνητα που βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών δεν εντάσσονται στο νόμο. Βασική επίσης προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού ή η εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 28/07/2011.

Η ArchiPlan , με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών, αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία υπαγωγής των ακινήτων στο Ν.4495/17.

Παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Αυτοψία και αποτύπωση ακινήτου
 • Υπολογισμός προστίμου
 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από την αρμόδια πολεοδομία
 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
 • Έλεγχος στατικής τρωτότητας
 • Σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος
 • Σύνταξη σχεδίων κατόψεων και τομών
 • Προσκόμιση αεροφωτογραφιών αν απαιτείται
 • Οριστική υποβολή και διεκπεραίωση φακέλου

Συχνές ερωτήσεις σχετικές με τα αυθαίρετα

Ποιό το όφελος ένταξης στη ρύθμιση περί αυθαιρέτων;

Με την ένταξη στη ρύθμιση αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Το ακίνητο εξασφαλίζεται και κατοχυρώνεται για κάθε μελλοντική χρήση. Η ιδιοκτησία, αποκτώντας νομιμότητα και υπόσταση μπορεί να μεταβιβαστεί και αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη. Το ειδικό πρόστιμο είναι ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με αυτά που προβλέπει η πολεοδομική νομοθεσία και η αποπληρωμή του γίνεται με ευνοϊκούς όρους. Στην αντίθετη περίπτωση τα ακίνητα που δεν θα υπαχθούν στις διατάξεις του Ν.4495/17 και εντοπιστούν από το τοπικό παρατηρητήριο δομημένου περιβάλλοντος θα υπόκεινται σε:

 • πρόστιμο ανέγερσης 30% επί της αντικειμενικής αξίας
 • πρόστιμο διατήρησης 5% επί της αντικειμενικής αξίας για κάθε χρόνο διατήρησης της αυθαίρετης κατασκευής μέχρι την κατεδάφισή της

Η προσθήκη των νέων εμβαδών θα επαναπροσδιορίσει το ύψος του φόρου ακινήτων των δημοτικών τελών, και πιθανόν και άλλων μελλοντικών φόρων. Συνοψίζοντας , έχει όλα τα πλεονεκτήματα αλλά ταυτόχρονα και βάρη μιας νομίμως υφιστάμενης ιδιοκτησίας.

Διαδικασία

 1. Ο ενδιαφερόμενος επικοινωνεί με την εταιρεία και πραγματοποιείται αυτοψία από μηχανικό. Συλλέγονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής και υπολογίζεται το «προσωρινό πρόστιμο».
 2. Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση.Το σύστημα εκδίδει εντολή πληρωμής του παραβόλου καθώς και του ποσοστού ανταπόδοσης υπέρ Τ.Ε.Ε. Το παράβολο είναι προκαταβολή του προστίμου και είναι ανάλογο με τα τετραγωνικά που ρυθμίζονται
 3. Το τέλος καταβάλλεται αποκλειστικά από τον αιτούντα (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) στο τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του που διατηρεί λογαριασμό. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
 4. Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία. Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα
 5. Ο μηχανικός υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του ακινήτουητη για τη μεταβίβαση του ακινήτου

Καταβολή προστίμου

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε:

 1. Εφάπαξ αποπληρωμή (εξασφαλίζεται έκπτωση 20%, αν γίνει σε ένα μήνα από την πληρωμή του παραβόλου),
 2. Καταβολή του 30%  σε ένα μήνα από την πληρωμή του παραβόλου και το υπόλοιπο 70% με δόσεις (εξασφαλίζεται έκπτωση 10%)
 3. Καταβολή σε δόσεις (έως 100). Να σημειωθεί ότι το ύψος του παραβόλου καθορίζεται από το εμβαδόν που ρυθμίζεται και συμψηφίζεται ως προκαταβολή από το πρόστιμο

Προθεσμίες πληρωμών και εκπτώσεις

Το ειδικό πρόστιμο ανάλογα με τον χρόνο υπαγωγής μειώνεται ή  αυξάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. Έκπτωση 20%  για τις δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί έως 8/4/2018

Β. Έκπτωση 10% για τις δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί από 9/4/2018 μέχρι και 8/10/2018

Ενώ αυξάνεται:

 Γ. Κατά 10%  αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στον νόμο από τις 9/10/2018 έως τις 8/2/2019

Δ. Κατά 20%  αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στον νόμο μετά τις 9/2/2019

Επίσης το πρόστιμο μειώνεται:

1.Κατά 10% αν υποβληθεί μελέτη στατικής επάρκειας (υποχρεωτική κατά περίπτωση) ταυτόχρονα με την δήλωση υπαγωγής.

2. Από 30% έως 60% αν ολοκληρωθούν εργασίες στατικής ενίσχυσης σύμφωνα με την μελέτη μηχανικού της εταιρείας μας

3. Από 30% έως 50% αν ολοκληρωθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης με βάση την μελέτη  αρμόδιου μηχανικού της εταιρείας μας

Μειώσεις σε ειδικές ομάδες πληθυσμού

Το πρόστιμο μειώνεται σε ιδιοκτήτες που ανήκουν στις εξής ευάλωτες κοινωνικές ομάδες :

1. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (ΑμεΑ) με ατομικό εισόδημα έως 40.000€ ή οικογενειακό έως 60.000€ και με την προϋπόθεση η υπαγωγή να αφορά την κύρια κατοικία τους καταβάλλουν το πρόστιμο με έκπτωση 85%

2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω(ΑμεΑ) με ατομικό εισόδημα έως 18.000€ ή οικογενειακό έως 24.000€ και με την προϋπόθεση η υπαγωγή να αφορά την κύρια κατοικία τους καταβάλλουν το πρόστιμο με έκπτωση 80%

3.Παλλινοστούντες ομογενείς καταβάλλουν το πρόστιμο που αφορά την κύρια κατοικία τους με έκπτωση 80%

4.Πολύτεκνοι  καταβάλλουν το πρόστιμο της δευτερεύουσας ή κύριας ή κατοικίας τους με έκπτωση από 50% έως 80%

5.Τρίτεκνοι και μονογονεϊκες οικογένειες με ατομικό εισόδημα έως 25.000και με την προϋπόθεση η υπαγωγή να αφορά την κύρια κατοικία τους καταβάλλουν το πρόστιμο με έκπτωση 70%

6.Μακροχρόνια άνεργοι για την υπαγωγή της κύριας κατοικίας τους έχουν έκπτωση 70% και αν αυτή είναι έως και 150 τ.μ  το ειδικό πρόστιμο που καταβάλλεται εφάπαξ είναι 50€

8.Δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης και με την προϋπόθεση η υπαγωγή να αφορά την κύρια κατοικία τους καταβάλλουν το πρόστιμο μετά από περίοδο χάριτος 2 ετών και έκπτωση 80%. Αν η κατοικία τους  είναι έως και 150 τ.μ  το ειδικό πρόστιμο που καταβάλλεται εφάπαξ είναι 50€

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο νόμιμου τίτλου (π.χ. συμβόλαιο αγοράς, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.α.)
 • Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας, επικυρωμένο αντίγραφο του στελέχους της και των σχεδίων της αρχιτεκτονικής μελέτης (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές κ.τ.λ.
 • Αν έχει γίνει ρύθμιση με προηγούμενο νόμο, το έντυπο της ρύθμισης καθώς και τα πρόστιμα (πολεοδομίας) που έχουν πληρωθεί
 • Σε εκτός σχεδίου περιοχή βεβαίωση δασαρχείου
 • Ταυτότητα
 • E1 και Ε9 (Το πιο πρόσφατο).
 • Έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση και αποδεικνύουν την παλαιότητα του
 • Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία (συμψηφίζεται με το πρόστιμο) που διαμορφώνεται σε:

                  - 250€ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση χώρου έως 100τ.μ.
                  - 500€ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση χώρου από 100 έως 500τ.μ.
                  - 1000€ για χώρο 500τ.μ. έως 2000τ.μ.
                  - 4000€ για χώρο 2000τ.μ. έως 5000 τ.μ και 10.000 € για κτήριο άνω των 5.000 τ.μ

Τι γίνεται μετά από 30 χρόνια;

Για όλα τα ακίνητα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4495 αναστέλλονται για 30 χρόνια τα πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις. Δύνανται να συνδεθούν με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και να εκτελούνται επισκευαστικές εργασίες αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο του κτίσματος. Ειδικά για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών, οι δήμοι όλης της χώρας πρέπει να ολοκληρώσουν τον πολεοδομικό τους σχεδιασμό. Όσα αυθαίρετα κτίσματα δεν υπαχθούν σε περιοχές που πολεοδομούνται, μετά τα 30 χρόνια θα μπορούν να διατηρηθούν εφόσον οι ιδιοκτήτες τους:

 • Αγοράσουν και δεσμεύσουν άλλο γήπεδο ή οικόπεδο (ή τμήμα γηπέδου ή οικοπέδου) άρτιο και οικοδομήσιμο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου του ακινήτου ώστε να συμπληρώσουν την αρτιότητα
 • ή καταβάλουν επιπλέον ειδικό πρόστιμο για τη γη που τους υπολείπεται για να συμπληρώσουν την αρτιότητα
ή αγοράσουν και δεσμεύσουν τμήμα μικρότερου γηπέδου ή οικοπέδου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμενη αρτιότητα, και επίσης καταβάλουν και ειδικό πρόστιμο για την αρτιότητα που υπολείπεται

Υπολογισμός κόστους